Αρχική » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις 2011 » ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Ανακοινώσεις


Δελτία τύπου


Αλληλογραφία


Επικαιρότητα

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Απόσπασμα από το υπόμνημα που κατέθεσαν
τα Σωματεία μας στον Υπουργό κ. Δ. Ρέππα

 

Προς τον
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Δημήτριο Ρέππα

Θέμα : Μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού α’ φάσης
(άρθρα 8 και 9 ν.3920/2011)

Κύριε Υπουργέ,

Με το παρόν έγγραφό μας επανερχόμαστε στο γνωστό πλέον, σε όλους, θέμα των μετατάξεων προσωπικού, από τους συγκοινωνιακούς φορείς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ σε άλλους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3920/2011.
Για το εν λόγω θέμα και ειδικότερα για τις μετατάξεις προσωπικού των ΗΣΑΠ, έχουμε αναλυτικά τοποθετηθεί, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες μετατάξεις της λεγόμενης «α΄ φάσης» εγείρουν θέματα τόσο νομιμότητας (αμφίβολη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων, μονομερής βλαπτική μεταβολή, παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας κ.λπ.) όσο και σκοπιμότητας των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Σήμερα, που διανύουμε ήδη τα πρώτα στάδια εφαρμογής του ν. 3920/2011, τα προβλήματα που τότε επισημάναμε καθίστανται πλέον περισσότερο ενεργά, η δε επίλυσή τους γίνεται επιτακτική. Με το παρόν έγγραφό μας, επιχειρούμε να προτείνουμε λύσεις και διορθώσεις της διαδικασίας μετατάξεων, που θεσπίστηκε χωρίς να μελετηθούν όλες οι παράμετροι και οι συνέπειες του όλου εγχειρήματος.

Η επιμονή μας στην αναζήτηση λύσεων, με τεκμηριωμένες προτάσεις, είμαστε βέβαιοι ότι θα τύχει ανάλογης ανταπόκρισης από την πλευρά σας, προς όφελος και του επιδιωκόμενου στόχου της πολιτείας, χωρίς όμως, υπέρμετρες, δυσανάλογες και καταστροφικές συνέπειες σε βάρος των εργαζομένων.
Όπως είναι γνωστό, το πλεονάζον προσωπικό της «α΄ φάσης» στους ΗΣΑΠ καθορίστηκε σε 340 εργαζομένους (άρθρο 8 παρ. 1 εδ. ζ΄ ν. 3920/2011) και ο αριθμός αυτός απομειώθηκε λόγω συνταξιοδοτήσεων, από την 1.10.2010 έως την 3.3.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου), σε 224 εργαζομένους. Για το αυθαίρετο του ανωτέρω αριθμού των 340 «πλεοναζόντων», αλλά και των από την 3.3.2011 224 «πλεοναζόντων», έχουμε κάνει λόγο σε προγενέστερα έγγραφά μας, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΣΑΠ είχαν ήδη τα τελευταία έτη μειώσει το προσωπικό τους από 1.700 περίπου άτομα σε 1.050, ότι ήταν ο μόνος φορέας στον οποίο οι προσλήψεις γίνονταν μέσω ΑΣΕΠ και όχι ρουσφετολογικά και ότι προσφάτως είχαν σταλεί με μετάταξη 41 εργαζόμενοι από την πρώην «Ολυμπιακή», ανατρέποντας το επιχείρημα περί δήθεν πλεονάζοντος προσωπικού.
Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, έχει ξεκινήσει, όπως γνωρίζετε, η διαδικασία των μετατάξεων «α΄ φάσης», βάσει του άρθρου 9 του ν. 3920/2011, και ήδη έχει ολοκληρωθεί το στάδιο των εκουσίων αιτήσεων. Αίτημα για εθελοντική μετάταξη έχουν υποβάλλει 56 εργαζόμενοι, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον αριθμό του «πλεονάζοντος» προσωπικού «α΄ φάσης» σε 168 εργαζομένους (224 – 56). Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, σύμφωνα με την πρόβλεψη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 9 ν. 3920/2011, από τη διαδικασία μετάταξης θα εξαιρεθούν όσοι εργαζόμενοι πρόκειται να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα από την 3.3.2011 (έναρξη της ισχύος του νόμου) έως και την 3.9.2011 (6 μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου).
Ήδη μετά την 3.3.2011 έχουν αποχωρήσει συνταξιοδοτούμενοι ή έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και θα συνταξιοδοτηθούν εντός του προβλεπόμενου διαστήματος, ήτοι έως την 3.9.2011, 33 εργαζόμενοι, και άλλοι 15 εργαζόμενοι έχουν παραπεμφθεί στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ, προκειμένου να κριθούν ανίκανοι προς εργασία, ώστε να συνταξιοδοτηθούν για λόγους υγείας.
Βάσει των ανωτέρω αριθμητικών δεδομένων σήμερα ο αριθμός του «πλεονάζοντος» προσωπικού ανέρχεται σε μόλις 120 εργαζόμενους (340 – 116 συνταξιοδοτηθέντες από 1.10.2010 – 56 αιτήσεις μετάταξης – 48 συνταξιοδοτούμενοι έως 3.9.2011).
Οι 120 αυτοί εργαζόμενοι των ΗΣΑΠ, αριθμός για τον οποίον επιμένουμε να θεωρούμε ότι είναι αυθαίρετος και ότι εξήχθη εντελώς πρόχειρα, οδηγούνται σε υποχρεωτική μετάταξη στο πλαίσιο της «α΄ φάσης» χωρίς να έχει προηγηθεί καμία μελέτη και καταγραφή των αναγκών των ΗΣΑΠ, χωρίς να έχει γίνει καμία μελέτη για τις ανάγκες του νέου φορέα (ΣΤΑΣΥ), που θα προκύψει μετά την συγχώνευση των συγκοινωνιακών φορέων ΜΕΤΡΟ – ΗΣΑΠ – ΤΡΑΜ, και χωρίς να έχουν καθοριστεί τα κριτήρια, βάσει των οποίων κάποιοι εργαζόμενοι θα οδηγηθούν στην υποχρεωτική μετάταξη, έναντι άλλων συναδέλφων τους που θα παραμείνουν. Το τελευταίο, μάλιστα, στοιχείο, ήτοι αυτό της έλλειψης των κριτηρίων προς μετάταξη, είναι που καθιστά την όλη διαδικασία δικαστικά ελέγξιμη και ακυρωτέα.

Ωστόσο, πέραν των ανωτέρω ενστάσεων ή αντιρρήσεων, οι εργαζόμενοι εμμένουμε στην άποψη ότι οι δικαστικές διαμάχες πρέπει να αποτελούν την ύστατη και όχι την πρωτεύουσα λύση.
Πιστεύουμε στον ουσιαστικό διάλογο και στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων και στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τα εξής : σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και τις σχετικές εκτιμήσεις, στο διάστημα έως το τέλος του τρέχοντος έτους ή και λίγο μετά, ήτοι έως και τις αρχές του έτους 2012 θα αποχωρήσουν από τους ΗΣΑΠ, λόγω συνταξιοδότησης, περίπου 120 εργαζόμενοι, δηλαδή αριθμός ίσος με τους εναπομένοντες προς μετάταξη «πλεονάζοντες» εργαζομένους. Εξ αυτού του λόγου, εάν το διάστημα των 6 μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου, που προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3920/2011 για την εξαίρεση από τη μετάταξη των μελλόντων να συνταξιοδοτηθούν, γίνει 12 μήνες (με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3920/2011), τότε ο αριθμός των εργαζομένων, που θα συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και θα αποχωρήσουν έως την 31.3.2012, υπολογίζεται ότι θα υπερκαλύψει τον αριθμό των 120 «πλεοναζόντων» εργαζομένων.
Κατά τον τρόπο αυτόν με μία μικρή παράταση της ανωτέρω προθεσμίας εξαίρεσης, ώστε να παρασχεθεί μεγαλύτερος χρόνος υπολογισμού των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, δεν θα απαιτηθεί να γίνει καμία αναγκαστική μετάταξη «α΄ φάσης» και θα αποφευχθούν οι ακραία βλαπτικές συνέπειες σε βάρος των εργαζομένων των ΗΣΑΠ .
Επίσης προτείνουμε τον συνυπολογισμό και τον συμψηφισμό των επιπλέον εθελοντικών αιτήσεων μετατάξεων που έχουν υποβληθεί στην ΑΜΕΛ και το ΤΡΑΜ , ούτως ώστε να φτάσουμε στο συνολικό προβλεπόμενο αριθμό μετατάξεων για τους τρεις φορείς που θα αποτελέσουν την νέα Εταιρία ( ΣΤΑΣΥ).

Κύριε Υπουργέ,
Σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και τις δαπάνες μισθοδοσίας των εργαζομένων στους ΗΣΑΠ, στοιχεία τα οποία υπήρξαν αντικείμενο συζήτησης κατά την ψήφιση του Νόμου 3920, θα θέλαμε να κάνουμε γνωστό, ότι μετά την συνταξιοδότηση αρκετών εργαζομένων, τη δραστική μείωση των υπερωριών και την επιβολή plafond στις αποδοχές, η οικονομική κατάσταση και τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας έχουν αλλάξει θεαματικά , γεγονός το οποίο τροποποιεί τους όρους διεξαγωγής της οποιασδήποτε συζήτησης σήμερα για τους ΗΣΑΠ.
Στο σημείο αυτό, αξίζει να υπογραμμιστεί επίσης ότι οι εργαζόμενοι των ΗΣΑΠ ήταν ασφαλισμένοι στο πρώην ειδικό ταμείο ΤΣΠ – ΗΣΑΠ, το οποίο από 1.8.2008 εντάχθηκε στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, σύμφωνα με το ν. 3655/2008. Σύμφωνα με το νόμο αυτόν διατηρήθηκαν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και έτσι ο συντάξιμος μισθός μας υπολογίζεται κυρίως βάσει των αποδοχών του τελευταίου 12μήνου (ν.3029/2002). Εν όψει αυτών και επειδή η αναγκαστική μετάταξη κατά κανόνα θα συνεπάγεται μείωση των αποδοχών των μετατασσόμενων (βλ. παρ. 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/ 2010, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3899/2010), η αναγκαστική μετάταξη, εκτός των άλλων, θα επιφέρει, επίσης, μετά βεβαιότητας δραματική μείωση και του συντάξιμου μισθού μας, αρνητικό επακόλουθο που θα εκτείνεται χρονικά έως το τέλος του βίου κάθε εργαζόμενου με αυτονόητες δυσμενέστατες και δυσανάλογα βλαπτικές συνέπειες, εν συγκρίσει με την επί πολλά έτη υψηλή συνεισφορά μας στα ταμεία κύριας ασφάλισης.
Εν όψει όλων των ανωτέρω φρονούμε ότι πρέπει να επικρατήσει η λογική και η αναζήτηση λύσης, που δεν θα βλάπτει τους εργαζομένους, πέρα και έξω από κάθε λογική. Οι αναγκαστικές μετατάξεις της «α΄ φάσης» σχεδιάστηκαν εσφαλμένα και σήμερα, με την έναρξη εφαρμογής του νόμου 3920/2011, αποκαλύπτονται όλα τα ελαττώματα του σχεδιασμού τους, τα οποία εμείς σας είχαμε επισημάνει κατά την ψήφιση του Νόμου.
Με την λύση που προτείνουμε, ήτοι της επιμήκυνσης του χρόνου κατά τον οποίον θα συνυπολογίζονται οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης στον αριθμό του πλεονάζοντος προσωπικού «α΄ φάσης», είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός της μείωσης του κόστους μισθοδοσίας με σχετικά ήπιο τρόπο, έτσι ώστε, μετά την ενοποίηση των συγκοινωνιακών φορέων και τη λειτουργία της ΣΤΑΣΥ, να κριθεί τότε με ασφαλή κριτήρια, ποιό θα είναι το απαιτούμενο προσωπικό του νέου συγκοινωνιακού φορέα.

 

Για τις Διοικήσεις

Οι Πρόεδροι Οι Γεν. Γραμματείς

Ν. Σιαπάτης Ε. Ρόδης

Κ. Δήμας Π. Παπακωνσταντίνου

Μοιραστείτε το!!!

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Η Εφημερίδα μαςΠρόσφατα


Απρίλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Πρωτοσέλιδα


Σχόλια

  1. Προφανώς έχετε παρανοήσει κάτι. Αναστείλαμε την κινητοποίηση μας και πενθούμε. Πενθούμε τους νεκρούς συνάδελφους, πενθούμε τους συμπολίτες μας που έφυγαν…

  2. Με βαθιά θλίψη στις καρδιές μας για το τραγικό σημερινό δυστύχημα, το μεγαλύτερο ίσως στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ως…


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com