Αρχική » Άρθρα - Επικαιρότητα » Άρθρα - Επικαιρότητα 2012 » ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώσεις


Δελτία τύπου


Αλληλογραφία


Επικαιρότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απόσπασμα της
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
την οποία υπέγραψαν όλα τα Σωματεία της ΣΤΑΣΥ

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων
στην επιχείρηση ΣΤΑΣΥ ΑΕ

 

Στην Αθήνα σήμερα, 10 Απριλίου 2012 ημέρα Τρίτη, στα κεντρικά γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», στην οδό Αθηνάς αριθ. 67,

…………………………………………………………………………………………

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι μισθωτοί που συνδέονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με την Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ).

Άρθρο 2
Κανονιστικοί Όροι Αμοιβής

1. Τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία καταθέσεως της παρούσας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και καθίστανται κανονιστικό περιεχόμενο αυτής, κατά το πεδίο εφαρμογής του χρόνου σύναψής τους και εντός των υποκειμενικών ορίων ισχύος καθενός εξ αυτών όλοι οι όροι αμοιβής που περιλαμβάνονται α) στην από 26.11.2008 «Επιχειρησιακή ΣΣΕ Ετών 2008 – 2009» μεταξύ της ΗΣΑΠ ΑΕ και του σωματείου «Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ», καθώς και την από 26.11.2008 «Επιχειρησιακή ΣΣΕ Ετών 2008-2009» μεταξύ της ΗΣΑΠ ΑΕ και του σωματείου «Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ», β) στην από 26.1.2009 «Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008 – 2009», μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. και του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, γ) στην 9.1.2009 «Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ και του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Αττικό Μετρό και δ) την από 5.12.2009 «Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Προσωπικού της ΤΡΑΜ ΑΕ», μεταξύ της ΤΡΑΜ ΑΕ και των σωματείων «Σύλλογος Εργαζομένων ΤΡΑΜ ΑΕ» και «Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής».
2. Ειδικότερα : Οι όροι αμοιβής των εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, που απασχολούνταν στις εταιρείες ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ πριν τη συγχώνευσή τους, διέπονται από την ΕΣΣΕ (από τις παρατιθέμενες στην προηγούμενη παράγραφο) στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εντάσσονταν οι εργαζόμενοι πριν την προαναφερθείσα συγχώνευση. Εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν στην Εταιρεία μετά την συγχώνευση των εταιρειών ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, υπάγονται από την πρόσληψή τους, ανάλογα με την εκμετάλλευση στην οποία εντάσσονται (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ), στους όρους αμοιβής που περιλαμβάνονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (από τις παρατιθέμενες στην προηγούμενη παράγραφο) στο πεδίο εφαρ-μογής της οποίας θα υπάγονταν, εάν είχαν προσληφθεί πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3920/2011 και την κατά τις διατάξεις αυτού συγχώνευση των εταιρειών ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ.
Στις περιπτώσεις εργαζομένων που προσλήφθηκαν στην Εταιρεία μετά την συγχώνευση των εταιρειών ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ και δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένη εκμετάλλευση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ), θα εφαρμόζονται οι όροι αμοιβής της από 26.1.2009 «ΕΣΣΕ 2008 – 2009», μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. και του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών.
3. Συγκεκριμένα τίθενται σε ισχύ και αποτελούν κανονιστικό περιεχόμενο της παρούσας όλοι οι προβλεπόμενοι στις ΕΣΣΕ που παρατίθε-νται στην πρώτη παράγραφο όροι αμοιβής, όπως είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν κατά την ημερομηνία καταθέσεως της παρούσας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
4. Από την ημερομηνία καταθέσεως της παρούσας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μειώνεται, για κάθε εργαζόμενο, κατά ποσοστό 2% το άθροισμα βασικού μισθού και επιδομάτων της προηγουμένης παραγράφου όταν αυτό υπερβαίνει το ποσόν των 2.500,00 ευρώ. Εάν μετά την εφαρμογή της ανωτέρω μείωσης, το άθροισμα βασικού μισθού και επιδομάτων υπολείπεται του ποσού των 2.500,00 ευρώ, το άθροισμα βασικού μισθού και επιδομάτων, διαμορφώνεται στο ποσόν των 2500 ευρώ.
Ρητά συμφωνείται ότι, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, δε θα τύχει εφαρμογής καμία περαιτέρω μείωση του αθροίσματος βασικού μισθού και επιδομάτων κάθε εργαζομένου της Εταιρείας.

Άρθρο 3
Κανονιστικοί Όροι Εργασίας

1. Τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία καταθέσεως της παρούσας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και καθίστανται κανονιστικό περιεχόμενο αυτής, κατά το πεδίο εφαρμογής του χρόνου σύναψής τους και εντός των υποκειμενικών ορίων ισχύος καθενός εξ αυτών όλοι οι όροι εργασίας που περιλαμβάνονται α) στην από 26.11.2008 «Επιχειρησιακή ΣΣΕ Ετών 2008-2009» μεταξύ της ΗΣΑΠ ΑΕ και του σωματείου «Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ», καθώς και στην από 26.11.2008 «Επιχειρησιακή ΣΣΕ Ετών 2008-2009» μεταξύ της ΗΣΑΠ ΑΕ και του σωματείου «Ηλεκτροδηγών ΗΣΑΠ», β) στην από 26.1.2009 «Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008 – 2009», μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. και του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, γ) στην 9.1.2009 «Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ και του Σωματείου Ηλεκτροδηγών Αττικό Μετρό και δ) την από 5.12.2009 «Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Προσωπικού της ΤΡΑΜ ΑΕ», μεταξύ της ΤΡΑΜ ΑΕ και των σωματείων «Σύλλογος Εργαζομένων ΤΡΑΜ ΑΕ» και «Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής».
2. Ειδικότερα: Οι όροι εργασίας των εργαζόμενων της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, που απασχολούνταν στις εταιρείες ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ πριν τη συγχώνευσή τους, διέπονται από την ΕΣΣΕ (από τις παρατιθέμενες στην προηγούμενη παράγραφο) στο πεδίο εφαρμογής της οποίας εντάσσονταν οι εργαζόμενοι πριν την προαναφερθείσα συγχώνευση. Εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν στην Εταιρεία μετά την συγχώνευση των εταιρειών ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, υπάγονται από την πρόσληψη τους, ανάλογα με την εκμετάλλευση στην οποία εντάσσονται (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ), στους όρους εργασίας που περιλαμβάνονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (από τις παρατιθέμενες στην προηγούμενη παράγραφο) στο πεδίο εφαρ-μογής της οποίας θα υπάγονταν, εάν είχαν προσληφθεί πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3920/2011 και την κατά τις διατάξεις αυτού συγχώνευ-ση των εταιρειών ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ.
Στις περιπτώσεις εργαζομένων που προσλήφθηκαν στην Εταιρεία μετά την συγχώνευση των εταιρειών ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ και δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένη εκμετάλλευση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ), θα εφαρμόζονται οι όροι εργασίας της από 26.1.2009 «ΕΣΣΕ 2008-2009», μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. και του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών.

Άρθρο 4
Ομάδα εργασίας για την ενοποίηση των όρων αμοιβής και εργασίας

Τα μέρη δεσμεύονται όπως, εντός δεκαπέντε ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, συσταθεί Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους της διοίκησης της Εταιρείας και όλων των συμβαλλόμενων στην παρούσα συνδικαλιστικών σωματείων, με αντικείμενο την επεξεργασία και εκπόνηση έως την 31η Μαρτίου 2013, σχεδίου Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με το οποίο, αφού ληφθούν υπόψη οι σημαντικές ιδιαιτερότητες ιδίως ως προς το αντικείμενο και το είδος εργασίας, την προϋπηρεσία και τις κλίμακες βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης ανά φορέα προέλευσης, θα διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης όρων αμοιβής και εργασίας για όλους τους εργαζομένους στην εταιρεία ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

Άρθρο 5
Εκπροσώπηση των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρείας

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, τον οποίο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, θα αναπληρώνει άλλος εκπρόσωπος των εργαζομένων. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ο αναπληρωματικός του θα εκλέγονται από το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις – Χρονικά όρια ισχύος

1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή ΔΑ, εσωτερικούς κανονισμούς, αποφάσεις και πράξεις της διοίκησης της Εταιρείας, πρακτικές της εκμετάλλευσης, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία καταθέσεώς της στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, η δε διάρκεια αυτής ορίζεται και συμφωνείται μονοετής.

Η παρούσα συντάχθηκε σε έντεκα (11) πρωτότυπα, δύο για την Εταιρεία, ένα για κάθε συμβαλλόμενο σωματείο και δύο για κατάθεση σύμφωνα με το Νόμο στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, αφού δε ελέγχθηκε από τους υπογράφοντες και επιπλέον αναγνώστηκε μεγαλόφωνα και βεβαιώθηκε παρουσία όλων των αναφερομένων στην αρχή εκπροσώπων, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Αθήνα, Τρίτη 10 Απριλίου 2012

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Μοιραστείτε το!!!

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Η Εφημερίδα μαςΠρόσφατα


Φεβρουάριος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Πρωτοσέλιδα


Σχόλια

  1. Προφανώς έχετε παρανοήσει κάτι. Αναστείλαμε την κινητοποίηση μας και πενθούμε. Πενθούμε τους νεκρούς συνάδελφους, πενθούμε τους συμπολίτες μας που έφυγαν…

  2. Με βαθιά θλίψη στις καρδιές μας για το τραγικό σημερινό δυστύχημα, το μεγαλύτερο ίσως στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, ως…


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com