Αρχική » Αλληλογραφία » Αλληλογραφία 2013 » Πρόταση υπολογισμού συντάξεων

Ανακοινώσεις


Δελτία τύπου


Αλληλογραφία


Επικαιρότητα

Πρόταση υπολογισμού συντάξεων

-ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ
-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΥ

Αριθ. Πρωτ. 24

Πειραιάς, 4/2/2013

Προς

1) Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
κ. Ιωάννη Βρούτση

2) Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο

3) Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Παναγιώτη Κοκκόρη

ΣΧΕΔΙΟ ΔΥΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

1. Τρόπος υπολογισμού των Συντάξεων των Ασφαλισμένων στο π. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.

   Κύριε Υπουργέ,
   Οι εργαζόμενοι στους π. ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς), νυν ΣΤΑΣΥ Α.Ε, είμαστε ασφαλισμένοι στο πρώην Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ – ΗΣΑΠ).
   Το ΤΣΠ -ΗΣΑΠ εντάχθηκε, με το ν. 3655/2008, από την 1.8.2008, μαζί με τα άλλα «Ειδικά Ταμεία», στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Ωστόσο, παρέμειναν σε ισχύ και εξακολουθούν να εφαρμόζονται μια σειρά διατάξεις του καταστατικού του, σε συνδυασμό με διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα αυτών της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002.
  Μεταξύ των διατάξεων που παραμένουν σε ισχύ είναι και αυτές που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών και στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλουμε.
  Επισημαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι στους πρώην ΗΣΑΠ, βάσει των διατηρουμένων σε ισχύ διατάξεων, εξακολουθούσαμε έως τις 31.12.2012 να καταβάλουμε ασφαλιστικές εισφορές ποσοστού 11% επί του συνόλου των αποδοχών μας, χωρίς κανένα plafond. Επίσης καταβάλουμε στο Ταμείο Συντάξεων, τη διαφορά μισθού ενός μηνός που προκύπτει κάθε φορά, είτε λόγω αύξησης μισθού, είτε λόγω ωρίμανσης (τριετίες – πολυετίες κ.λπ.), είτε λόγω αλλαγής οικογενειακής κατάστασης (γάμος – γέννηση παιδιού), είτε λόγω μισθολογικής προαγωγής κ.λπ.

 Οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές ανέρχονταν έως τις 31.12.2012 σε ποσοστό 25%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών μας και πάλι χωρίς κανένα plafond.
  Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών μας, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ταμείου μας, λαμβάνεται υπόψη το 1/12 των συνολικών αποδοχών, του τελευταίου – πριν την αποχώρησή μας – δωδεκαμήνου.
  Κύριε Υπουργέ,
  Όπως αντιλαμβάνεστε, η συνέχιση του υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών μας, κατ’ αυτό τον τρόπο, ιδιαίτερα μετά τις σημαντικές μειώσεις των αποδοχών μας από μια σειρά νόμους τα τελευταία χρόνια ή την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, επιφέρει σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις μας.
Επιπλέον των ανωτέρω, με το ν. 3920/2011 περί «εξυγίανσης των συγκοινωνιών κ.λπ.», περίπου 170 εργαζόμενοι των π. ΗΣΑΠ, μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στο Υπουργείο Μεταφορών, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2011, παραμένοντας, ωστόσο, ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΠ – ΗΣΑΠ. Οι εργαζόμενοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης, υπέστησαν τεράστια μείωση αποδοχών.
  Θεωρούμε τη συνέχιση αυτής της κατάστασης πέρα για πέρα άδικη. Δεν είναι δυνατόν εργαζόμε-νοι που, για περισσότερα από τριάντα (30) χρόνια, κατέβαλαν ανελλιπώς εισφορές πολύ μεγάλου ύψους, αφού λόγω της φύσης της εργασίας τους εργάζονταν 365 ημέρες το χρόνο, να υφίστανται μια τέτοια μεταχείριση. Να λαμβάνονται δηλαδή υπόψη στο υπολογισμό της σύνταξής μας οι σημαντικά μειωμένες αποδοχές του τελευταίου 12μήνου πριν την αποχώρησής μας.
  Γι΄ αυτό ζητάμε την αποκατάσταση αυτής της σε βάρος μας αδικίας, με ρύθμιση η οποία να έχει αναδρομική ισχύ από 1.1.2012 και η οποία να συμπεριληφθεί στο πρώτο Νομοσχέδιο, έτσι ώστε οι συντάξιμες αποδοχές μας να υπολογίζονται όπως και στο ΙΚΑ, με το μέσο όρο των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας της τελευταίας δεκαετίας, πρίν την συνταξιοδότηση.

  Προτείνουμε η διατύπωση αυτής της διάταξης να είναι η εξής:

  Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 2 ν. 3029/2002 (Φ.Ε.Κ. 160 τ. Α΄) προστίθεται εδάφιο ζ΄, ως ακολούθως:
  «Για τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης των τέως ασφαλισμένων του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, που μετά την ένταξη του Ταμείου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., συνέχισαν την ασφάλισή τους σ΄ αυτό, οι οποίοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδό-τησης μετά την 1-1-2012, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των αποδοχών των πέντε ημερολογιακών ετών, που επιλέγουν οι α-σφαλισμένοι, εντός της δεκαετίας που προηγείται του έτους υπο-βολής της αίτησης συνταξιοδότησης».

  2.Συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά

  Από τις διατάξεις του Κανονισμού του π. Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ, που εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υ-πολογισμού της σύνταξης ( άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3655/08), δεν προβλέπεται η συνταξιο-δότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά ή παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και συνεπώς οι διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής ως προς τις ως προς τις ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων, του πρώην Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ.

  Γι ΄ αυτό προτείνουμε να τεθεί διάταξη που να ορίζει τα εξής:
  Το εδάφιο ζ΄ του άρθρου 144 ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58 τ. Α΄) α-ντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται και στους λοι-πούς φορείς κοινωνικής αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου από τις κείμενες διατάξεις της νο-μοθεσίας τους προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά. Επίσης εφαρμόζονται και στους φορείς κοινωνικής ασφά-λισης αρμοδιότητος του ίδιου Υπουργείου, οι οποίοι με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στους οποί-ους από τις καταστατικές τους ή και γενικότερες διατάξεις δεν προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά. Ευνοϊκότερες τυχόν διατάξεις παραμένουν σε ισχύ».

 Για τις Διοικήσεις

Οι Πρόεδροι                        Οι Γεν. Γραμματείς

Β. Σταθούσης                      Τ. Τριανταφύλλου

Χ.Κούκης                            Κ. Δήμας

Μοιραστείτε το!!!

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Η Εφημερίδα μαςΠρόσφατα


Ιανουάριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Πρωτοσέλιδα


Σχόλια


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com